Information till nya elever

Etiketter

KulturBarnfamiljerUngaEleverSeniorer

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Viulistityttö ja viulistipoika soittavat duona kulttuurikeskus Orvokin luokassa.

Violinduett övar i Kulturcentret Orvokki. Samspel är fantastiskt!

Välkommen med!  

Du har valt en utmärkt hobby åt dig. Från Vanda musikinstitut får du fina byggklossar till ditt liv, fantastiska upplevelser och erfarenheter i musikens värld. Genom regelbunden träning och med hjälp av trevliga lärare uppnår du en kunskap som ger dig och andra glädje för resten av livet.

Innehåll i grundläggande musikutbildning

Spel- eller sånglektioner   
 
spel- eller sånglektionerna (30–75 min) lär man sig kunskaper i sitt eget instrument och man spelar/sjunger olika slags musik.

Samspel

När du musicerar tillsammans med andra lär du dig att spela /sjunga tillsammans med andra och att lyssna på ditt eget instrument/din egen sång som en del av gruppen. Beroende på vilket ditt instrument är så kan du delta i samspel med en kompis på spellektionen, i en orkester, i en kör, i ett band, i en ensemble eller på en lektion i Musikens Nycklar eller Musikens gestaltning.  
 
Lektioner i Musikens gestaltning   

På lektionerna i Musikens gestaltning (muge) lär du dig från 10-årsåldern grunder i musikens gestaltning bl a genom sång. Senare lär du dig att använda datateknik och göra egna arrangemang och komponeringar.

Uppträdanden och hemmaträning

Uppträdanden och lyssnande  
 
Uppträdanden sker på många olika sätt. Du kan spela eller sjunga ensam eller i grupp, i en ensemble, orkester, kör, produktion, olika evenemang eller musikinstitutets matinéer, musikkvällar och konserter. Genom uppträdanden/framföranden får låtarna sin sista finslipning och kunskapen stiger/höjs/uppnår till en helt ny nivå.  
 
Varje elev uppträder cirka två gånger per läsår ensam eller i grupp. Att uppträda är en fin interaktion. Du kan glädja andra med ditt kunnande och du får konstruktiv och uppmuntrande respons, vilken hjälper dig att utvecklas vidare i dina kunskaper. Till musikstudier ingår även att lyssna på andra elevers uppträdanden. Genom att lyssna på andra lär du dig mycket om musik och får idéer om hur du kan öva upp dina egna spelfärdigheter. Kanske du rentav hittar en ny favoritlåt då du hör den i en elevkonsert. Ibland lönar det sig även att besöka andra konserter än musikinstitutets!              
 
Hemmaträning

Att spela och sjunga lär man sig enbart genom att öva. Du får hemläxa från varje spellektion och det lönar sig att öva noggrant. En eller två gånger räcker inte, utan det lönar sig att spela så ofta som möjligt, fast varje dag! Ibland kanske det känns tråkigt att öva, men då måste du ändå öva. Genom regelbunden övning utvecklas du snabbt och får njuta av ditt eget kunnande!

Vårdnadshavarnas stöd vid övning är speciellt viktigt gällande de yngre eleverna. Du behöver inte vara expert, utan enbart påminna om övning och uppmuntra spelaren/sångaren på olika sätt.

   

Frånvaro och avbokning

Elevens frånvaro  
 
Ifall du måste vara frånvarande från lektionen, så meddela läraren i god tid. Läraren är inte skyldig att ersätta lektionen. Du kan diskutera med läraren i god tid om möjligheten att ersätta en lektion som avbokats på grund av en semesterresa.  
 
Lärarens frånvaro  

Musikinstitutet meddelar så fort som möjligt om lärarens frånvaro. Läraren strävar till att ersätta lektionen med till exempel en grupplektion eller ett konsertbesök. En vikarie ordnas ifall lärarens frånvaro är långvarig.

I gruppundervisningsämnen strävas det till med att ordna vikarie, men det är inte alltid möjligt på kort varsel. I detta fall blir lektionen inte ersatt.

Musikhobby och andra hobbyer

Musikinstitutet ordnar några stora konserter årligen. De åtföljs av avvikande övningsscheman som meddelas i god tid. Ifall du är med i en stor helhet är det viktigt att dina andra hobbyer kan vara tillfälligt flexibla. På motsvarande sätt är musikinstitutet flexibelt i liknande situationer till dina andra hobbyer.

Kontakt mellan läraren och hemmet

Vårdnadshavarna får uppdaterad information om elevens framsteg via Eepos-elevportalen till vilken både eleven och vårdnadshavarna får användar-id vid emottagandet av studieplats. Till målsättningstabellen i Eepos skrivs in studiernas framgång i jämförelse med målen samt tidigare studier och uppträdanden. I Eepos finns dessutom instrumentets läroplan och dess mål.

Eleven och vårdnadshavarna samt läraren är i kontakt med varandra genom de sätt som känns lämpligast för dem, såsom e-post, textmeddelanden eller per telefon. Lärarnas kontaktuppgifter hittas i Eepos.

Hur studierna framskrider

Studierna i musikinstitutet framskrider från nivå till nivå. Grundstudierna består av tre Musikens skicklighetsnivåer. Dessa följs av fördjupade studier. Framstegen bedöms genom målsättningstabellen. Läraren och eleven planerar en lämplig repertoar för varje nivå, av vilken en del uppvisas för publik. Uppträdandet bedöms muntligt och bedömningen bokförs i målsättningstabellen. I instrumentstudierna framskrider du från en nivå till en annan med cirka 3 års mellanrum.

Att avbryta studierna för en viss tid

För att avbryta studierna för en viss tid i grund eller fördjupade studier görs ansökan i samband med fortsättningsanmälan på våren. För att avbryta studierna bör en vägande orsak finnas t.ex. militärplikt, moderskapsledighet eller studier utomlands. Det är bra att också tala med läraren om att avbryta studierna. Den skriftliga anmälan undertecknar vårdnadshavaren om studeranden inte är myndig. Att avbryta musikstudierna mitt i läsåret är inte önskvärt.

Att avsluta studierna

Om du vill avsluta dina studier, meddelar du det via fortsättningsanmälan på våren. Vi rekommenderar också att du pratar med din lärare om avslutandet.

Om du anmäler om studiernas avslut efter att läsårets undervisning har börjat, skickar vårdnadshavaren (eller den myndiga) en anmälan om det per e-post till kansliet musiikkiopisto@vantaa.fi . Om man inte tänker studera på vårterminen, bör man anmäla om det redan före terminen börjar (1.1.). Efter det fakturerar vi hela vårens terminsavgift.

Studiernas bedömning

Vid början av dina studier får du användar-id till Eepos med vilka du kan logga in till ditt eget användarkonto. Där hittar du målsättningstabellen i vilken dina lärare fyller i bedömning och respons av dina studier. I målsättningstabellen bedömer du även id g själv samt dina framförda repertoarer och uppträdanden. Vid varje läsårs början fyller du och din lärare även i en årsplan, vars uppfyllelse bedöms i slutet av läsåret tillsammans med din lärare.

Elevhandledning

På alla frågor gällande studierna får du svar i första hand av din lärare. Hen leder dig vidare alltid vid behov.

Skyddande av hörseln

Som musikstuderande är det viktigt för dig att vara uppmärksam på att skydda din hörsel. Hörselskador kan uppstå gradvis, så det är viktigt att skydda din hörsel, även om det inte är några problem med din hörsel ännu.  
 
Träningens längd påverkar också bullerexponeringen, så att ta en paus under träningen är viktigt. Bland akustiska instrument genereras de högsta decibelerna av slagverksinstrument, trummor och blåsinstrument. Näst högst är piano och sång.  

Engångsskydden/Öronpropparna från apoteket är till hjälp för enstaka behov, så länge du inte tar bort dem från öronen medan du spelar. Du kan också köpa formgjutna skydd/öronproppar (t.ex. Elacin hörselskydd/öronproppar) på egen bekostnad. I musikundervisningen är den lägsta dämpningen (9–15 dB) den mest användbara och tillräckliga.

Keywords

MusikHobbyer