Soiton ja laulun opetus

Vantaan musiikkiopiston huippuopettajat antavat lapsille ja nuorille laadukasta musiikin perusopetusta.

Soitonopettaja ja lapsi viulutunnilla.

kuva: Jari Kauppila

Musiikin perusopetus ja opetussuunnitelma

Musiikin perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta, Musiikkitaito 1, 2 ja 3. Yhtä opintokokonaisuutta opiskellaan joustavasti 1–3 vuotta oppilaan iästä, instrumentista ja valmiuksista riippuen. Opiskelu musiikkiopistossamme on tavoitteellista ja musiikin perusopinnot vaativat pääsääntöisesti 2–3 viikoittaista käyntikertaa oppitunneilla ja säännöllistä kotiharjoittelua.

Järjestämme opetusta useissa eri soittimissa ja laulussa. Eri instrumenttien opiskelun aloitusikä vaihtelee 5–9-ikävuoden välillä. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää oman tapansa ilmaista itseään musisoiden. Annamme valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja omien tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen.

Musiikin perusopintojen sisältö:

1. Yksilöopetus soitossa ja laulussa
2. Yhteismusisointi
3. Musiikin hahmotusaineet.

1. Yksilöopetus soitossa ja laulussa

Opetustilanne kanteleen soiton yksityistunnilta.

Kanteleen soittoa harjoitellaan yksityistunnilla Mervi Yli-Vainion johdolla. 

Yksityistunneilla opitaan instrumenttien perustekniikkaa, ohjelmistoa ja ilmaisua. Laulu- tai soittotunteja on viikoittain, minkä lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä kotiharjoittelua.

Soitonopiskelu

Soittotunneilla opetellaan oman instrumentin soittotaitoja ja soitetaan monenlaista musiikkia. Pop & jazz -soittimen valinneet oppilaat soittavat alusta lähtien myös yhtyeissä.

Soittimen voi valita seuraavista:

 • piano, urut, cembalo
 • jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • puupuhaltimet: nokkahuilu, huilu, klarinetti, oboe, fagotti
 • vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba
 • kitara, harmonikka, kantele, harppu
 • lyömäsoittimet
 • pop & jazz -soittimet: sähkökitara, sähköbasso, piano, rummut, saksofoni

Jokainen oppilas tarvitsee opinnoissaan oman soittimen, ja opettaja neuvoo tarvittaessa sen hankinnassa. Orkesterisoittimia voi vuokrata musiikkiopistolta lukukaudeksi kerrallaan.

Soiton pääaineopinnot aloitetaan yleensä 6–16-vuotiaana, ja perusopintotason instrumenttiopinnot suoritetaan pääsääntöisesti 18 ikävuoteen mennessä.

Laulunopiskelu

Laulua voi opiskella suomen tai ruotsin kielellä kokeneiden ammattipedagogien johdolla. Opetus on yksityis- tai pariopetusta. Laulun opiskelijaksi voi hakea yhdeksän vuotta täytettyään.

Laulun lisäksi Vantaan musiikkiopistossa voi opiskella myös pop & jazz -laulua. Pop & jazz -laulun opiskelijaksi voi hakea yhdeksän vuotta täytettyään.

Huippuhetkiä ovat olleet mm. ne hetket, kun on päässyt soveltamaan musiikkiopistossa opittuja asioita myös vapaa-ajalla esim. biisinkirjoittamisessa, äänittämisessä ja keikkailussa. Musiikkiopisto on antanut elämän tarkoituksen ja tuonut minut tähän pisteeseen, missä olen nyt. Tulevaisuudenkuvani musiikin ammattilaisena on selkeä. Vantaan musiikkiopistossa olen päässyt mukaan moniin erilaisiin projekteihin ja esiintymään konserteissa.

Antto Paulasto 15 v

Soitinesittelyt

Tutustu Vantaan musiikkiopistossa opetettaviin soittimiin katsomalla niiden esittelyvideoita.

2. Yhteismusisointi

Vantaan musiikkiopiston viihdeorkesteri isänpäiväkonsertissa syksyllä 2020 kulttuuritalo Martinuksessa

Viihdeorkesteri kulttuuritalo Martinuksen isänpäiväkonsertissa syksyllä 2020. Sinfoniaorkesteria on täydennetty pop&jazz-opetuksen bändillä.

Yhteismusisointi on yhdessä soittamisen ja laulamisen harjoittelua, joka kuuluu olennaisena osana musiikinopiskeluun. Laulun- tai soitonopetus ja yhteismusisointi muodostavat toinen toistaan täydentävän kokonaisuuden. Yhdessä musisoidaan joko kaverin kanssa soittotunnilla, musiikin hahmotusaineiden tunnilla, orkesterissa, kuorossa tai pienyhtyeessä. Pääaineen opettaja vastaa oppilaansa ohjaamisesta hänelle sopivaan yhteismusisointiryhmään. Avoimen opetuksen opiskelijat voivat osallistua kuoroihin ja orkestereihin koesoiton tai koelaulun kautta.

Yhteismusisointiin voi pääaineesta (instrumentti/laulu) riippuen osallistua joko viikoittain tai periodeina. Orkesterisoitinten opiskelijat osallistuvat musiikkiopiston säännölliseen viikoittaiseen orkesteritoimintaan.

Yhteismusisointi kehittää monipuolisesti erilaisia taitoja:

 • musiikinkuuntelutaito, harmoniataju ja musiikillinen hahmottaminen
 • nuotinlukutaito ja rytmiikka
 • esiintymistaidot
 • sosiaaliset ja yhdessä toimimisen taidot
 • musiikillinen kommunikointitaito muiden soittajien ja laulajien kanssa
 • kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn ja vastuunottokyky: jokainen soittaja on vastuussa omasta soitto-osuudestaan ja velvollinen tekemään pitkäjänteistä työtä ryhmän aikataulun mukaisesti.

Koulun ja musiikkiopiston yhteistyö on sujunut hienosti. Soittotunnit on järjestynyt koululla ja koulun aikana. Tämä saumaton yhteistyö helpottaa myös vanhempia kun soittotunneille ei tarvitse erikseen kyyditä. Kiitos tästä kuuluu erityisesti musiikkiopistolle, kun ovat käyneet aktiivisesti keskustelua koulun kanssa. Myös opiston ja kodin välinen yhteistyö ja tiedottaminen on toiminut erittäin hyvin. Mikä tietysti on tärkeintä, on erittäin ammattitaitoinen soitonopetus ja innostava opettaja. Soittotunneille on aina mukavaa mennä ja niitä kovasti aina odotetaan.

Raul Törri 11 v ja vanhemmat

3. Musiikin hahmotusaineet

Oppilas soittaa midi-koskettimia musiikin hahmotusaineiden tunnilla kuulokkeet päässään.

Musiikin hahmotusaineiden opinnoissa hyödynnetään uutta musiikkiteknologiaa. Kuvassa oppilas soittaa midi-koskettimia, jota voi käyttää vaikka uusien kappaleiden säveltämiseen.

Musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu tukee oppilaan instrumenttiopintoja ja kehittää musiikillisia valmiuksia kuten musiikin tuntemusta, kykyä lukea ja kirjoittaa sekä hahmottaa musiikkia. Muha-tunneilla lauletaan, soitetaan ja tehdään kirjallisia harjoituksia. Oppilaat saavat ohjausta myös oman musiikin tekemisessä. Kursseihin voi sisältyä esimerkiksi työpajoja ja konserttikäyntejä, ja opetusta voidaan järjestää myös periodeissa. Opintojen eteneminen ja onnistuminen edellyttävät läsnäoloa tunneilla sekä annettujen tehtävien säännöllistä tekemistä.

Musiikin hahmotusaineet osana perusopintoja ja syventäviä opintoja

Musiikin hahmotusaineiden perustason opinnot alkavat sinä vuonna, kun oppilas täyttää 10 vuotta. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin perusopintojen muhaopintoihin kuuluvat kurssit Muha 1, Muha 2a, Muha 2b ja Muha 3. Alle 10-vuotiaat voivat halutessaan osallistua valmentaviin Musiikin avaimet -ryhmiin

Musiikin hahmotusaineiden syventävien opintojen laajuus on 94 t. Se sisältää kaikille yhteiset opinnot, joihin kuuluu säveltapailu ja analyysi (58 t), sekä valinnaiset opinnot (36 t). Valinnaiset opinnot koostuvat seuraavista 18 t mittaisista kursseista, joita oppilas valitsee vähintään kaksi: sävellys ja sovitus, uudemman musiikin historia, musiikin teknologia tai johdatus harmoniaan.

Näiden lisäksi voi opiskella lisävalinnaisia kursseja, joista tiedotetaan erikseen.

Musiikin hahmotusaineet Itä-Vantaalla

Opetuspiste: Kulttuurikeskus Orvokki (Orvokkitie 15)

Musiikin hahmotusaineet Länsi-Vantaalla

Opetuspiste: Patotien pääopetuspiste (Patotie 2)

Syventävät opinnot

Musiikin perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa syventäviin opintoihin. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on kehittää, monipuolistaa ja syventää perusopinnoissa saavutettuja taitoja siten, että musiikkiharrastusta voi jatkaa itsenäisesti ja luovasti. Opinnoista voi myös saada valmiuksia ammattiopintoihin pyrkimiseen. Laajan oppimäärän opintojen valmistuttua oppilas saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Syventävissä opinnoissa voi valita viidestä eri opintokokonaisuudesta sen, joka parhaiten vastaa oppilaan tavoitteita. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin sisältyy instrumentti-, yhteismusisointi- ja muha-opintoja sekä valinnaisaineita.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet Vantaan musiikkiopistossa:

 • Solistinen instrumentti
 • Kaksi instrumenttia
 • Yhteismusisointi
 • Musiikkiteatteri
 • Musiikin tekijä

Syventävien opintojen lopputyö

Lopputyö on oppilaan syventävien opintojen aikana yhdessä opettajansa kanssa suunnittelema ja valmistama musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittava kokonaisuus, jossa oppilaan vahvuudet ja osaaminen pyritään saamaan näkyviksi.

Lopputyö sisältää soivan osuuden sekä työskentelypäiväkirjan. Soivan osuuden ja työskentelypäiväkirjan tavoitteet asetetaan oppilaitoksen opetustarjonnan sekä valitun opintokokonaisuuden pohjalta. Lopputyö voi muodostua useista elementeistä tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyö voi esimerkiksi sisältää sävellyksiä, eri tyylejä ja muotorakenteita. Se voi myös olla eri taiteenaloja yhdistävä kokonaisuus.

 

Hae musiikin perusopintoihin

Musiikin perusopintoihin haetaan valintatestin kautta. Testissä tehdään toistoon perustuvia rytmi- ja laulutehtäviä sekä musiikin hahmotuskykyyn ja motorisiin taitoihin perustuvia tehtäviä. Lisäksi hakija esittää oman vapaavalintaisen laulun, esim. yhden säkeistön tutusta laulusta. Mieti laulu valmiiksi jo etukäteen. Jos olet soittanut aiemmin, niin voit myös soittaa jonkin pienen kappaleen. Hakijalta ei edellytetä aikaisempia musiikin opintoja.

HUOM! musiikin perusopetukseen voivat hakea vain ne henkilöt, joiden kotikunta on Vantaa.