Varhaisiän musiikkikasvatus

Asiasanat

KulttuuriVarhaiskasvatusLapsiperheet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on avata lapselle ovi musiikin maailmaan. Lapsi herkistyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia ja ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Hän saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle kasvulle, kehitykselle, musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Muskarissa lapset ja oma aikuinen leikkivät ja laulavat opettajan johdolla.

Perheryhmä koolla muskariopettaja Tiina Hirvikankaan ohjaamana.

Muskarit (0-6 v.)

Muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan laulamalla, loruilemalla, soittamalla, liikkumalla, leikkimällä ja tunnin aiheeseen liittyvillä tehtävillä. Tavoitteena on herättää innostus musiikkiin ja kehittää lapsen laulutaitoa, rytmi- ja säveltajua, musiikin kuuntelukykyä sekä sosiaalisia taitoja. Muskarissa tutustutaan myös suomalaiseen kansanperinteeseen. Kansainvälisyys ja kulttuurit ovat osana opetusta. 

Muskariryhmissä on 6–10 lasta. Perheryhmissä lapsi musisoi oman aikuisensa kanssa. Mukana voi olla isä, äiti, mummi tai vaikkapa kummi. Vähän vanhemmat lapset nauttivat muskarista yhdessä muskariopettajan ja muiden saman ikäisten lasten kanssa. 
 
Perheryhmät 
0–2-vuotiaille lapsille 
Jokaisella lapsella tunnilla mukana oma aikuinen 
Tunnin kesto 45 min 
 
Leikkiryhmät 
3–6-vuotiaille lapsille (lapset jaetaan ryhmiin iän perusteella) 
Tunneilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja valmiuksia 
Tunnin kesto 45–60 min 
 
Soitinryhmät 
5–6-vuotiaille lapsille 
Tunnin kesto 45–60 min 
 
Lisätietoja: 
Sari Laakso 
sari.j.laakso@vantaa.fi 
p. 050 312 4815‍

Musiikkitaitovalmennus (7–9 v.)

Musiikkitaitovalmennus on nivelvaihe muskarin ja perusopetuksen välillä.

Oppilas aloittaa musiikkitaitovalmennuksen iästään ja taidoistaan riippuen missä hyvänsä ryhmässä. Kaikilta musiikkitaitovalmennuksen tasoilta voi myös pyrkiä perusopintojen oppilaaksi. Oppilaan on mahdollista osallistua useampaan ryhmään yhtäaikaisesti. Myös perusopintojen oppilaiden on mahdollista osallistua ryhmiin täydentääkseen opintojaan muiden muassa yhteismusisoinnin osalta.

Musiikin Avaimet ja Minit-kuoro

Musiikin avaimet, 7-, 8- ja 9-vuotiaille  

Musiikin avaimet ovat monipuolisesti musiikkiopintoihin valmentavia ryhmiä, joissa tutustutaan musiikin elementteihin sekä käydään musiikin hahmotusaineiden alkeita laulaen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Ryhmissä voidaan soittaa mm. nokkahuilua, kanteletta ja ukulelea. Musiikin avaimet -ryhmät on jaettu ikävuosittain. Musiikin avaimet 7 v. ja 8 v. ovat luonteva jatke muskarille ja siellä jatketaan muskarista tutuin työtavoin. Musiikin avaimet 9 v. toimii myös valmentavana ryhmänä musiikin hahmotusaineiden opintoihin.

Näet kaikkien Musiikin avaimet -ryhmien ajankohdat alla olevasta Eepos-ilmoittautumislomakkeesta.  
 
Minit-kuoro, 7-9-vuotiaille 

Minit-kuoro on ensiaskel kuorossa laulamisen maailmaan. Minit-kuorossa kartutetaan lasten lauluvarastoa monipuolisella ohjelmistolla, opetellaan oikeaa äänenkäyttöä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Tunneilla käydään läpi myös musiikin hahmotusaineiden (muha) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin.

Soitin- ja lauluvalmennus (7-9 v.)

Soitin- ja lauluvalmennus on suunnattu 7–9-vuotiaille lapsille. Viikottaiset opinnot koostuvat yksilö tai pienryhmäopetuksesta (2-4 oppilasta) ja Musiikin Avaimet -ryhmätunnista. 

Soitin- ja lauluvalmennustunneilla vahvistetaan valmiuksia käydä soitto- tai laulutunneilla ja otetaan ensiaskeleet valitun instrumentin soittamiseen tai laulamiseen. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Soitin- ja lauluvalmennuksessa opiskellaan lukuvuosi kerrallaan. Soitinta voi opiskella yhden lukuvuoden ajan.